αναλογικός κανόνας ασφάλισης - υπασφάλιση

Aναλογικός Κανόνας Ασφάλισης VS Ασφάλιση Α’ Κινδύνου

Ο Aναλογικός Κανόνας Ασφάλισης υπολογίζει την ασφαλιστική αποζημίωση σε σχέση με την αναλογία Ασφαλιζόμενου ποσού προς την πραγματική αξία του κτηρίου ή του περιεχόμενου ( ανάλογα με το τι αποζημιώνεται ) κατά το χρόνο πρόκλησης της ζημιάς.

Για να κατανοήσουμε τι είναι ο Αναλογικός Κανόνας Ασφάλισης θα πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την έννοια της Υπασφάλισης και της Υπερασφάλισης, τις οποίες συναντούμε κυρίως στις ασφαλίσεις περιουσίας και όχι μόνο.

Οι έννοιες αυτές προδιορίζονται σύμφωνα με τον Ν.2496/1997 στο ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 17 – Υπασφάλιση – Υπερασφάλιση

  1. Στην ασφάλιση πραγμάτων, αν η αξία τους που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ( ασφαλιστική αξία ) υπολείπεται της τρέχουσας ή, αν δεν υπάρχει, της συνηθισμένης αξίας αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.

2. Αν η αξία των πραγμάτων, που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, υπερβαίνει την τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, τη συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους μπορεί να απαιτήσει τη μείωση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλίστρου, για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον.

3. Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος, η ασφάλιση είναι άκυρη. Ο καλόπιστος ασφαλιστής δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο την ώρα της αποζημίωσης ο Ασφαλιστής,* προκειμένου να εκδώσει την επιταγή του ασφαλιζομένου της, το πρώτο πράγμα που θα ελέγξει αναφορικά με την αξία του κτηρίου του ακινήτου ή του περιεχόμενου του είναι, η υπερασφάλιση ή υπασφάλιση σε σχέση με την πραγματική του αξία αυτών.

Σε αυτό το σημείο και σύμφωνα με τους όρους της σύναψης του κάθε συμβολαίου η καταβαλλόμενη αξία της εκάστοτε αποζημίωσης υπολογίζεται, είτε με τον Αναλογικό κανόνα αποζημίωσης, είτε με τον κανόνα την κάλυψης σε Α΄κίνδυνο.

Ας δούμε τον Αναλογικό κανόνα αποζημίωσης:

Αποζημίωση = ( Ασφαλιστικό Ποσό x Ζημιά ) / ( Πραγματική αξία )

με παράδειγμα: Ασφαλιστικό ποσό €100.000, Ζημιά €30.000, Πραγματική αξία €150.000

( €100.000€ x €30.000 ) / ( €150.000€ ) = ( €20.000 )

Στην περίπτωση αυτή έχουμε υπασφάλιση ( παρ. 1, άρθρου 17, Ν.2496/1997 ) και το συμπέρασμα αυτού του κανόνα είναι ότι πρέπει το Ασφαλιστικό ποσό να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του κτηρίου ή του περιεχόμενου (ανάλογα με το τι αποζημιώνεται ) κατά το χρόνο πρόκλησης της ζημιάς ώστε το ποσό της αποζημίωσης να ικανοποιεί τον ασφαλιζόμενο.

Σε αντίθεση να δούμε τώρα τι σημαίνει κάλυψη σε Α΄κίνδυνο:

Η κάλυψη παρέχεται σε Α΄κίνδυνο, συνεπώς δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση περί υπασφάλισης (Άρθρο17, Παράγραφος 1,του Νόμου2496/1997 )

Με άλλα λόγια η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για την δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων, χωρίς να μειώνεται αναλογικά το ποσό της αποζημίωσης,σε περίπτωση που το όριο ευθύνης μέχρι του οποίου έχει ασφαλιστεί ο Ασφαλισμένος είναι μικρότερο της πραγματικής αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων.

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πληρώνεται αποζημίωση πέρα από τα όρια κάλυψης που αναφέρονται στον πίνακα καλύψεων και ορίων ευθύνης Εταιρίας του Ασφαλιστηρίου.

*Η Ασφαλιστική Εταιρία

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: Νόμος 2496/97


Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: