Ασφάλιση Εγγυήσεων

Ασφάλιση Εγγυήσεων

Πολύτιμη λύση για την επιχείρησή σας!

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η Ασφαλιστική Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του. Αφορά πώληση, υπηρεσία, συμφωνία στις συνήθεις λειτουργίες των εμπορικών επιχειρήσεων.

Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες Ασφάλισης Εγγυήσεων :

Contract Surety Bonds :Παρέχουν οικονομική διασφάλιση και διαβεβαίωση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα διασφαλίζοντας το Κύριο του Έργου (Δικαιούχο) ότι ο Εργολάβος (Λήπτης της Ασφάλισης) θα εκτελέσει το Έργο που έχει αναλάβει και θα καλύψει τις υποχρεώσεις προς ορισμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών.

Commercial Surety Bonds: Εγγυώνται προς τον Δικαιούχο την εκτέλεση της υποχρέωσης ή δέσμευσης από το Λήπτη της Ασφάλισης που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Συνήθη τύποι εγγυήσεων:

  • Συμμετοχής
  • Ανάληψης προκαταβολών
  • Καλής εκτέλεσης
  • Συντήρησης (καλής λειτουργίας)
  • Καλής πληρωμής
  • Φορολογικών & Τελωνειακών δασμών

Ζητήστε προσφορά!