Επιχειρήσεις

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι παροχές  ενός ομαδικού συμβολαίου δημιουργούν θετικό κλίμα, ενδυναμώνουν τους δεσμούς μεταξύ εσάς και των εργαζομένων σας, αφού περιορίζουν τις οικονομικές  απώλειες των υπαλλήλων και των εξαρτώμενων μελών τους.

button

Περιουσιακά Στοιχεία

Ένα πλήρες εύρος ασφαλιστικών επιλογών καλύπτουν ποικίλες καλύψεις, προστατεύοντας από κάθε απρόοπτο παράγοντα το κτήριο, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει σ’ αυτά, είτε είστε ιδιοκτήτες, είτε ενοικιαστές.

button

Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία

Καλύπτεστε για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή. Επίσης καλύπτονται και οι δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

button

Ζητήστε προσφορά!