Περιουσιακά στοιχεία

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Βασικές σημαντικές καλύψεις!

Εξασφαλίζοντας την προστασία αυτών των στοιχείων, προστατεύετε και το εισόδημά σας για την άμεση επαναλειτουργία της επιχείρησής σας, είτε είναι μικρή, είτε μεγάλη, αφού αποτελεί συνήθως την κύρια πηγή εισοδήματος στην οικογένειά σας!

Ειδικότερα:

Α. Ασφάλιση Παγίων

Το συμβόλαιο παρέχει πολλαπλές καλύψεις σε συνδυασμό με την Ασφάλιση Πυρός, τα Νερά, την Αστική Ευθύνη, την Κλοπή & τον Σεισμό, είτε για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είτε για το περιεχόμενο ή και για τα δύο.

Β.Ασφάλιση Παραγωγής

Σε συνδυασμό με:
• Απώλεια κερδών
• Bλαβών Μηχανημάτων -( Machinery Ιnsurance )
• Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ( Electronic Equipment Insurance – EEI)
• Ασφάλιση Αλλοιώσεως Εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους(Deterioration of Stock-Dos)

Επαγγελματικά Οχήματα

Κινητή περιουσία, η κύρια πηγή δημιουργία εισοδήματος!

Παρέχονται πακέτα καλύψεων συμπληρωματικά της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης καθώς και σημαντικές άλλες καλύψεις όπως και η Νομική Προστασία ή/και Οδική Βοήθεια για φορτηγά ή στόλους σε συνδυασμό με το Προσωπικό ατύχημα του Οδηγού.

Ζητήστε προσφορά!