Πολιτική Διαχείρισης
Αιτιάσεων

Αιτιάσεις- Δέουσα Επιμέλεια
Στα πλαίσια των κάτωθι αποφάσεων που αναμορφώνουν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας:

Τηρεί Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων μέσω της ιστοσελίδας μας www.insurancetime.gr στο πλαίσιο εφαρμογής της αρ.Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 89/05.04.2016 “Εξέταση Αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές”.
Τηρεί Πολιτική Δέουσας Επιμέλειας δυνάμει της Απόφασης 154/5α/31-8-2009 “Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε δήλωση δυσαρέσκειας (αιτίαση) δυνάμει αφενός των αναφορών και συναγομένων εννοιών του ΦΕΚ Β’ 3533/30-12-2014 * αφετέρου στο πλαίσιο εφαρμογής της αρ.Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 89/05.04.2016 “Εξέταση αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές” παρακαλώ να τη στείλετε μαζί με τα σχετικά συμπαρομαρτούντα έγγραφά της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karnezig@insurancetime.gr προκειμένου να εξεταστεί το θέμα σας.

Ο συνήθης χρόνος ανταπόκρισης στις έγγραφες αιτιάσεις είναι (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, ενώ σε καμία περίπτωση ο χρόνος απάντησης δε μπορεί να υπερβαίνει τις (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτής, • σε αρμόδιες Αρχές όπως ενδεικτικά Συνήγορο Καταναλωτή και Γεν. Γραμμ. Καταναλωτή μέσα στις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες. Επισημαίνεται ότι η προσφυγή στα ως άνω όργανα δε διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.

 

*Ως «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 7 του π.δ. 190/2006. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Φόρμα διαχείρισης αιτιάσεων