Φιλικός διακανονισμός - Προστασία ατυχήματος Anytime

Προστασία εκτός Φιλικού Διακανονισμού by Anytime

Αποκλειστικά η Anytime παρέχει το παρακάτω ασφαλιστικό πρόγραμμα προστασίας ατυχήματος στην περίπτωση που δεν υπάρχει Φιλικός Διακανονισμός. Δείτε παρακάτω λεπτομέρειες, προϋποθέσεις κάλυψεις και τα οφέλη του προγράμματος.

1. Αντικείμενο Ασφάλισης

Στην περίπτωση που παρέχεται προστασία ατυχήματος χωρίς να υφίσταται Φιλικός Διακανονισμός, καλύπτονται οι υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος και των συνεπιβατών του ασφαλισμένου οχήματος, αποκλειστικά στις εξής παρακάτω περιπτώσεις:

α) Το ασφαλισμένο όχημα συγκρούστηκε με όχημα το οποίο φέρει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο σε Ασφαλιστική Εταιρία, που δεν συμμετέχει στη συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού ζημιών από Ατύχημα ( Φιλικός Διακανονισμός ) και επίσης

β) αποκλειστική ευθύνη για το ατύχημα να έχει ο οδηγός του άλλου οχήματος. Η ευθύνη αυτή πρέπει να προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από δημόσια έγγραφα, όπως γιά παράδειγμα αντίγραφο Δελτίο συμβάντος της Αστυνομικής Αρχής, Ποινική Δικογραφία και λοιπά ανάλογα έγγραφα.

2. Όρια κάλυψης προστασίας

Οι υλικές ζημιές που προκαλούνται από ασφαλισμένο όχημα από το άλλο όχημα καλύπτονται με ανώτατο όριο κατά ατύχημα €6.000. Οι δε σωματικές βλάβες που προκαλούνται από ασφαλισμένο όχημα από το άλλο όχημα καλύπτονται με ανώτατο όριο κατά ατύχημα κατά €12.000.

3. Προϋπόθεση κάλυψης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του Ασφαλισμένου στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο Φιλικός Διακανονισμός όπως αναφέρθηκε, είναι να έχει κληθεί η Τροχαία και η Φροντίδα ατυχήματος της Ιnteramerican την ώρα και στον τόπο του ατυχήματος προκειμένου να γίνουν τα παρακάτω:

  • Ακριβής καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος
  • Φωτογράφιση των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα
  • Φωτογράφιση της άδειας κυκλοφορίας του υπαίτιου του τρίτου
  • Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος του τόπου που έγινε το ατύχημα
  • Συλλογή στοιχείων από πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες

4. Έκταση κάλυψης

Η Εταιρία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος. Δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημιά, όπως ενδεικτικά για την μείωση της αγοραστικής αξίας ή στέρησης της χρήσης του ή για την εμπορική ζημιά του ασφαλισμένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά.

Στην κάλυψη σωματικών βλαβών περιλαμβάνεται εκτός των αποδεδειγμένων εξόδων θεραπείας του παθόντος και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών για τις οποίες συνεστήθη αποχή από την εργασία επί ποσού έως €30, ανά ημέρα.

Το ύψος της απώλειας εισοδήματος υπολογίζεται από τον αναίτιο ασφαλιστή, πολλαπλασιάζοντας το ποσό των €30 επί τον αριθμό των ημερών αποχής από την εργασία που προσδιορίζει η ιατρική πραγματογνωμοσύνη από ιατρό της εταιρίας ή βεβαίωση του νοσοκομείου ή η βεβαίωση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αφαιρουμένου του τυχόν ποσού που έλαβε από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισής του. Υποχρεωτικά απαιτείται βεβαίωση αποδοχών μισθωτού,φορολογική δήλωση ή άλλο.

Η Εταιρία αποζημιώνοντας τον Ασφαλισμένο, αποκτά όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει εναντίον του οδηγού,του ιδιοκτήτη, και της Ασφαλιστικής Εταιρίας του τρίτου οχήματος που είναι υπαίτιο για το ατύχημα σύμφωνα με το Νόμο. Ο ασφαλισμένος με την σύναψη του Ασφαλιστήριου συμβολαίου, εκχωρεί στην Εταιρία κάθε σχετικό δικαίωμα του και δίνει σε αυτή το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά στο όνομά της ή και στο όνομά του,για αποζημίωση από τρίτο.

Η παρούσα κάλυψη ισχύει, εφόσον, διευθετείται μέσω αυτής το σύνολο των προκληθεισών ζημιών (υλικών και σωματικών βλαβών)

5. Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης

Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενούνται από τα παρακάτω:

  1. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
  1. Όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου βρίσκεται κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, σύμφωνα με την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ.10.
  2. Όταν το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας.
Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: