φιλικός διακανονισμός

Φιλικός Διακανονισμός, πως, πότε και γιατί;

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός

O Φιλικός Διακανονισμός, o οποίος ισχύει από το 2000 δεν είναι τίποτα άλλο από την Συμφωνία των Ασφαλιστικών Εταιριών, που ασκούν τον κλάδο της Αστικής Ευθύνης των οχημάτων, συμμετέχοντας στο ‘’Σύστημα της Άμεσης Πληρωμής’’ (Σ.Α.Π) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος των εμπλεκομένων οδηγών των οχημάτων τους.

Αρχικά ξεκίνησε με την αποζημίωση ατυχημάτων που αφορούσε μόνο τις Υλικές Ζημιές και μετά επεκτάθηκε την 1η Απριλίου 2005 και στα ατυχήματα που προκαλούν μικρές Σωματικές Βλάβες.

Συνεπώς καθιερώνεται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος η δυνατότητα εξυπηρέτησή σας από την δική σας Ασφαλιστική Εταιρία σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα που ορίζει η Διαχειριστική Αρχή του άρθρου 31 παρ.1ε της Σ.Α.Π.

Από 1η Απριλίου του 2010 τα ποσά ανέρχονται για την αποζημίωση υλικών ζημιών στα €6.500 και από 1η Σεπτεμβρίου 2011 για την αποζημίωση των Σωματικών Βλαβών στα €30.000 για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα €12.000. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ των δύο οχημάτων.

Φιλικός Διακανονισμός – Διαδικασία

Ο Φιλικός Διακανονισμός υλοποιείται κυρίως με την συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Ωστόσο η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι απαραίτητη για την ένταξη μιας ζημιάς στο Σ.Α.Π. Η ύπαρξή της, όμως, διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού προς αποζημίωση του περιστατικού.

Με τις υπογραφές του εντύπου του Φιλικού Διακανονισμού και εφόσον υπάρχει σε αυτό η θετική δήλωση του υπαιτίου για την αποδοχή της ευθύνης του παράλληλα με την αρνητική δήλωση του παθόντα επισπεύδεται η διαδικασία της έγκαιρης αποζημίωσής του δεύτερου.

Καλό θα είναι σε περιπτώσεις τέτοιου είδους οι δηλώσεις να γίνονται μέσω των Αutohelpers των Ασφαλιστικών Εταιριών, οι οποίες καταχωρούνται ηλεκτρονικά στον τόπο του ατυχήματος, για την άμεση και ορθή καταχώρηση των στοιχείων και των εγγράφων.

Σε δεύτερο στάδιο με την παραλαβή του συγκεκριμένου εντύπου ή σε περίπτωση έλλειψη του καθώς και με τα προσκομιζόμενα έγγραφα της Δημόσιας Αρχής γίνεται ο προσδιορισμός Υπαιτιότητας του οδηγού από τον Διακανονιστή της Ασφαλιστικής , ο οποίος με βάση τους πίνακες της Συμφωνίας μπορεί να είναι 50% ή 100% και δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό του 100%.

Kατόπιν, η Ασφαλιστική Εταιρία του παθόντα κάνει ερώτηση στην Ασφαλιστική του υπαίτιου για την αποδοχή της ευθύνης του. Η δεύτερη βάσει νομοθεσίας, υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες συμπεριλαμβανόμενης και της ημέρας ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας επικοινωνίας.

Η αποζημίωση, βέβαια, του αναίτιου οδηγού υλοποιείται από την Ασφαλιστική του Εταιρία κατόπιν πραγματογνωμοσύνης της εταιρίας του για την έκταση και το ύψος της ζημιάς αλλά και με την συμφωνία του ποσού από την Ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

Η μεταξύ των δύο εμπλεκομένων Ασφαλιστικών Εταιριών χρηματική συναλλαγή τακτοποιείται μέσω ενός συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηναία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.

Προϋποθέσεις εφαρμογής Φιλικού Διακανονισμού

ΟΙ προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας συμπεριλαμβάνοντας τα δεδομένα της Διαχειριστικής Αρχής αναφορικά με τα ποσά της αποζημίωσης των Υλικών Ζημιών και των Σωματικών Βλαβών τηρούνται σωρευτικά και είναι οι ακόλουθες βάσει του άρθρου 8 παρ.1α &2β και 29α.

 • Ακόμη και στην περίπτωση που η ευθύνη των δύο οχημάτων καλύπτεται από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση.
 • Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο οχημάτων διακανονίζεται σύμφωνα με εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και των οριζομένων στο Παράρτημα 11, εφόσον είναι δυνατός ο διακανονισμός ανά δύο οχήματα.
 • Ατυχήματα που έγιναν εκτός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον τα εμπλεκόμενα οχήματα καλύπτονται από συμβαλλόμενες επιχειρήσεις αρκεί και οι δύο εταιρίες να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο μελών του Φιλικού Διακανονισμού.
 • Σε περίπτωση που από τη σύγκρουση δύο ή περισσοτέρων εμπλεκομένων οχημάτων προκαλείται βλάβη σε πεζό, ο διακανονισμός της ζημιάς των υλικών και σωματικών βλαβών των εμπλεκομένων οχημάτων καθώς επιβατών ή και οδηγών σε σχέση με το διακανονισμό της τυχόν ζημιάς του πεζού γίνεται από την Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού του ατυχήματος εκτός Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.
 • Όταν δύο εκ των εμπλεκομένων οχημάτων συμμετέχουν με συνυπαιτιότητα 50% -50% και προκαλούν υλικές ζημιές σε τρίτο όχημα, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει στο ατύχημα (π.χ.νόμιμα σταθμευμένο).Ο διακανονισμός της τυχόν ζημιάς του τρίτου οχήματος (αναίτιου) γίνεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που καλύπτουν την ευθύνη των υπαίτιων οχημάτων του ατυχήματος εκτός Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.
 • Σε περίπτωση που από την σύγκρουση των εμπλεκομένων οχημάτων προκαλείται ζημιά σε αντικείμενο εκτός των οχημάτων, όπως ιδίως σε κολώνα φωτισμού, πίνακα σήμανσης, κάδο απορριμμάτων, τοίχο περίφραξης η τυχόν απαίτηση για τη ζημιά του αντικειμένου γίνεται από την Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει την ζημιά της ευθύνης του υπαίτιου οδηγού,εκτός Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.
 • Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσης χρησιμοποιούμενα για την λειτουργία εμπλεκομένου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμα και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων.
 • Σε περίπτωση κάλυψης Ιδίων Ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων.

Πλεονεκτήματα Φιλικού Διακανονισμού

Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα του Φιλικού Διακανονισμού είναι τα εξής:

 • Λιγότερες και άμεσες διαδικασίες
 • Αποφυγή δικαστικών εξόδων
 • Κέρδος οικονομικό
 • Ταχύτερη καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούστε
 • Η αποζημίωση γίνεται από την εταιρία που επιλέξατε για προφανώς για την ποιότητα των υπηρεσιών της και την εγκυρότητά της.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εταιριών που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό ανανεώνεται κάθε χρόνο. Το όργανο παρακολούθησης της καθημερινής Εφαρμογής της Συμφωνίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή. Δεκαμελές όργανο που συνεδριάζει πάντα με την παρουσία Νομικού Συμβούλου. Το Γραφείο Συντονισμού είναι υπεύθυνο για τις εκκαθαρίσεις πληρωμών, τον υπολογισμό των μέσων όρων και την Στατιστική παρακολούθηση της Συμφωνίας. Το ανώτατο όργανο της Συμφωνίας είναι η Γενική Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Εταιρειών.
Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: