Φόρμα Διαχείρισης Αιτίασης

    Παράπονο: Η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται με οποιοδήποτε τρόπο π.χ. συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και η οποία μας υποβάλλεται γραπτώς, ως εξής:
    • με E-mail : karnezig@insurancetime.gr
    • με Fax
    • με Tαχυδρομείο.

    Παράπονα δεν θεωρούνται, σύμφωνα με τον νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης καθώς και τα αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιο σας καθώς και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων σε αυτό. Η Eταιρία, μόλις λάβει παράπονο, στέλνει γραπτή επιβεβαίωση και απαντά το αργότερο εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υποβολής του.